Η μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Παρουσιάζει συνοπτικά την ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του ESFRI, καθώς και την ελληνική συμμετοχή στην προπαρασκευαστική φάση της υποδομής αυτής. Βασικός στόχος της μελέτης είναι να προτείνει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική ερευνητική κοινότητα θα αξιοποιήσει την υπό σύσταση ευρωπαϊκή υποδομή DARIAH, η κατασκευή της οποίας θα αρχίσει στο τέλος του 2011. Προτείνεται δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η σύνδεση της εθνικής υποδομής του δικτύου ΔΥΑΣ, η κατασκευή της οποίας προτείνεται στη μελέτη σκοπιμότητας, με την ευρωπαϊκή υποδομή.