Η έρευνα καταγράφει τις τρέχουσες τάσεις των ψηφιακών πρακτικών έρευνας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ), καθώς και τις μεταβολές που επέφερε η πανδημία στην εφαρμογή ψηφιακά προσανατολισμένων ροών εργασίας και τη χρήση εφαρμογών· συμπληρωματικά, αποτυπώνει τις ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας αναφορικά με τη διάθεση ψηφιακών πόρων και υπηρεσιών.

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στις επιμέρους ενότητες της αναφοράς προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων σε διαδικτυακή έρευνα που διεξήχθη κατά το διάστημα Οκτωβρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023, καθώς και από τα συμπεράσματα των έξι συναντήσεων ισάριθμων ομάδων εστίασης από τις ερευνητικές κοινότητες των ΑΚΕ.

Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου “Ψηφιακό Τοπίο“.

Η αναφορά με τα αποτελέσματα της έρευνας έχει δημοσιευτεί στο αποθετήριο επιστημονικών δεδομένων της ευρωπαϊκής έρευνας Zenodo (https://doi.org/10.5281/zenodo.10797453) και είναι ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά 4.0.