ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Πολιτική χρήσης ιστοτόπου 2.0

Έκδοση 2.0 – 19.05.2020

1.    Προοίμιο

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από το Διαδικτυακό Τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους.

2.    Ορισμοί

Ως φορέας ορίζεται το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Τέχνες (ΔΥΑΣ).

Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των δεδομένων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου του πνεύματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως χρήση λογίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου.

Ως χρήστης λογίζεται ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Ως Υπηρεσία ορίζεται στο παρόν η βασισμένη σε ψηφιακές τεχνολογίες διεκπεραίωση λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη.

Ως εγγεγραμμένοι ορίζονται οι χρήστες οι οποίοι εγγράφονται στις παρεχόμενες από τον Φορέα υπηρεσίες.

3.    Νόμιμη χρήση

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία τους και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

4.    Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου επί του οποίου ο Φορέας έχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης – εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό, ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων –  διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου στους χρήστες αποκλειστικά και μόνο με τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή έκδοση 4.0 ή μεταγενέστερη.

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου είναι προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και δύναται να διατίθενται με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της Open Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοιχτές και ελεύθερες.

Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το περιεχόμενο και το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά ως μεταδεδομένα που διατίθενται μαζί με το περιεχόμενο ή το λογισμικό.

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να διατίθεται είτε μέσω γραφικής διεπαφής που επιτρέπει στον τελικό χρήστη τη θέαση, επεξεργασία και μεταφόρτωση του περιεχομένου, είτε μέσα από Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) και Ανοιχτές Προγραμματιστικές Διεπαφές (Open APIs), στις οποίες άλλα πληροφοριακά συστήματα έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και μπορούν να μεταφορτώσουν δεδομένα ή μεταδεδομένα με τις άδειες που προσδιορίζονται ανωτέρω.

Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω πρέπει να προσδιορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ως τέτοιο.

5.    Πολιτική Διάθεσης Γνώσης

Ο Φορέας στην προσπάθειά του να εμπλουτίσει και να επεκτείνει τα Κοινά της Γνώσης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί στους Διαδικτυακούς του Τόπους Ελεύθερες/ Ανοικτές  Τεχνολογίες, Λογισμικό, Δεδομένα και Πρότυπα και να διαθέτει το σύνολο του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων και μεταδεδομένων) με άδειες που εξισορροπούν τους στόχους του τελικού/ περαιτέρω χρήστη και του Φορέα.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στρώματα της στοίβας που απαρτίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από τους Διαδικτυακούς Τόπους ακολουθούν κοινές αρχές Ανοικτότητας και Ελεύθερης χρήσης και επανάχρησης.

Ειδικότερα, εφόσον δεν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων που δεν μπορούν να εκκαθαριστούν:

(α)    Τα Πρότυπα που χρησιμοποιούνται είναι Ανοικτά και Ελεύθερα.
(β)    Οι μορφότυποι που χρησιμοποιούνται είναι Ανοικτοί και Ελεύθεροι.
(γ)    Το Λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.
(δ)    Ο Διαδικτυακός Τόπος είναι τόπος Ανοικτής Πρόσβασης.
(ε)    Λαμβάνεται κάθε μέτρο στο πλαίσιο του δυνατού προκειμένου να διατίθεται το περιεχόμενο με άδειες Creative Commons.
(στ)  Λαμβάνεται κάθε μέτρο στο πλαίσιο του δυνατού προκειμένου να διατίθενται τα δεδομένα σύμφωνα με τους ορισμούς του Open Data Definition.
(ζ)    Λαμβάνεται κάθε μέτρο στο πλαίσιο του δυνατού προκειμένου οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Διαδικτυακό Τόπο να ακολουθούν τον ορισμό του Open Service Definition.

6.    Πολιτική Όρων Δίκαιης Χρήσης

Ο Φορέας στην προσπάθειά του να προωθήσει τη διαφάνεια και ανοικτότητα και να προασπίσει τα συμφέροντα του τελικού χρήστη, αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί δίκαιους όρους και να γνωστοποιεί με τον πλέον πρόσφορο τρόπο στους χρήστες της οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης με τους οποίους παρέχονται οι Διαδικτυακοί της Τόποι και οι δια αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες.

7.    Πολιτική γνωστοποίησης και αφαίρεσης παράνομα αναρτημένου περιεχομένου

Εάν ένας δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπίσει στο αποθετήριο του Φορέα παράνομα δημοσιευμένο υλικό, το οποίο α) δεν καλύπτεται από κάποιον περιορισμό ή άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και β) για τη χρήση του οποίου δεν έχει δοθεί η σχετική άδεια, ο ως άνω δικαιούχος παρακαλείται να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  dyas@academyofathens.gr, αναφέροντας τα ακόλουθα:

  • Τα στοιχεία επικοινωνίας του.
  • Τα πλήρη βιβλιογραφικά δεδομένα ή, έαν αυτά δεν υπάρχουν, τα δεδομένα αναφοράς του υλικού.
  • Το URL στο οποίο έχει εντοπιστεί το υλικό (π.χ. το URL της εγγραφής).
  • Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι είναι ο δικαιούχος και/ ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνει ότι είναι ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Με την παραλαβή της καταγγελίας εκκινείται η διαδικασία προειδοποίησης και απόσυρσης παράνομα δημοσιευμένου περιεχομένου, ως εξής:

i.    Ο Φορέας επιβεβαιώνει ότι έλαβε την καταγγελία μέσω email ή ταχυδρομείου και κάνει μια πρώτη εκτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της.
ii.    Με την παραλαβή έγκυρης καταγγελίας, το υλικό αποσύρεται προσωρινά από το αποθετήριο του Φορέα μέχρι να βρεθεί συναινετική λύση.
iii.    Ο καταγγέλλων και ο Φορέας ή  οποιοδήποτε άλλο φυσικό/ νομικό πρόσωπο κατέθεσε το υλικό απαιτείται να λύσουν κοινή συναινέσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζήτημα της καταγγελίας υιοθετώντας μια από τις κάτωθι λύσεις:

  • Το υλικό επανα-δημοσιεύεται στην ίδια μορφή που είχε πριν.
  • Το υλικό επανα-δημοσιεύεται έχοντας υποστεί αλλαγές.
  • Το υλικό αποσύρεται μόνιμα από τον κατάλογο του Διαδικτυακού Τόπου.
  • Για όσο καιρό ο Φορέας και ο καταγγέλλων δεν μπορέσουν να πετύχουν κοινώς αποδεκτή λύση του ζητήματος, το υλικό παραμένει μη διαθέσιμο μέσω του καταλόγου μέχρι την επίτευξη συμφωνίας επί του θέματος.

8.    Αποποίηση ευθύνης

Ο Φορέας παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση ο Φορέας δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του Διαδικτυακού Τόπου.

Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον Διαδικτυακό Τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Ο Φορέας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την πληροφορία που παρέχεται από τρίτα μέρη και διατίθεται μέσα από τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου.

Ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο Φορέας  δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με τον Διαδικτυακό του Τόπο, διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

9.    Δικαιοδοσία, ισχύς και τροποποιήσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Φορέα και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Φορέα οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Ο Φορέας  διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δώσει την άδεια στον Φορέα να επικοινωνεί μαζί τους για αυτό το σκοπό. Διαφορετικά η επικοινωνία γίνεται με ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο του Φορέα  και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 458 δημοσιευμένα άρθρα.