Η Ακαδημία Αθηνών, που προΐσταται μαζί με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Thesaurus Maintenance Working Group στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής DARIAH-EU, διοργάνωσε την πρώτη διά ζώσης συνάντηση εργασίας της επιτροπής επιμέλειας του μεταθησαυρού Backbone Thesaurus (BBT). Στόχος της συνάντησης ήταν η ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση της έως τώρα εργασίας επιμέλειας, η επεξεργασία εισηγήσεων για ένταξη νέων θεμάτων και ιεραρχιών στον BBT, καθώς και η αναθεώρηση ήδη υπαρχόντων διευκρινιστικών σημειώσεων. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμα τρόποι προσέλκυσης νέων χρηστών. Σκοπός είναι η διεύρυνση της χρήσης του ΒΒΤ από φορείς που θα υπαγάγουν τους εξειδικευμένους μικρο-θησαυρούς ή/και τα δομημένα λεξιλόγιά τους υπό το εννοιολογικό σχήμα του, μετέχοντας στην ομοσπονδία θησαυρών του ΒΒΤ.

Συμμετέχοντες:

Τα μέλη της επιτροπής: Martin Doerr (ΙΤΕ), Ελένη Κατσιαδάκη (ΑΑ), Ελένη Γουλή (ΑΑ), Ελένη Τσουλουχά (ΙΤΕ), Camilla Colombi (DAINST), Πατρίτσια Καλαφατά (ΑΑ), Evelyne Sinigaglia (CNRS/FRANTIQ), Γιώργος Τζεδόπουλος (ΑΑ), Lena Vitt (DAINST), Λήδα Χαραμή (ΙΤΕ),  Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος (ΑΑ).

Οι επιστημονικοί συνεργάτες: Χρήστος Γεωργής (ΙΤΕ), Αθηνά Ιακωβίδου (ΑΑ) Αθανάσιος Καρασίμος (ΑΑ), Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαϊδου (ΑΑ), Αναστασία Φαλιέρου (ΑΑ).

Πρόγραμμα:

10:30 | Welcome

10:30 | Session I

Overview of the new hierarchies, modifications agreed on so far Martin Doerr, FORTH

Scope related issues:

desired level of granularity (expansion of the BBT) and potentially affected terms, Eleni Tsoulouha, FORTH
languages, Eleni Tsoulouha/Lida Charami, FORTH
materials and mobile objects, Camilla Colombi/Lena Marie Vitt, DAI

11:45 | Break

12:00 | Session II: Terminology loose ends [terms in suspension] Part I:

social collective entities facet, George Tzedopoulos/Eirini Mergoupi-Savaidou, ΑΑ
natural processes, Martin Doerr/Lida Charami, FORTH
sociopolitical processes, Helen Goulis/George Tzedopoulos, AA
fictional/mythological/supernatural entities, Evelyne Sinigaglia, CNRS/FRANTIQ

14:20 | Break

15:20 | Session III: Terminology loose ends [terms in suspension] Part II:

rituals, Evelyne Sinigaglia, CNRS/FRANTIQ
terms showing ability/competence, Evelyne Sinigaglia, CNRS/FRANTIQ
Introduction of ideas for other hierarchies

16:45 | Break

17:00 | Session IV:

Connecting thesauri to the BBT, Christos Georgis, FORTH

Community building strategies – new collaborations and synergies with other projects (e.g. SSHOC). Advocating for the use of the BBT in order to expand its user base, Helen Goulis, AA

Wrapping up, assignment of tasks, Helen Katsiadakis, AA

Απολογισμός

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη

Doerr M., «Overview of the new hierarchies, modifications agreed on so far»

Tsoulouha E., «The structure of the BackBone Thesaurus and the possibility of an extended structure»

Tsoulouha E., Charami L., «BBT hierarchy “languages”»

Colombi C., Vitt L., «BBT hierarchy “materials, mobile objects”»

Tzedopoulos G., Mergoupi-Savaidou, E., «Terminology loose ends: Social Collective Entities Facet»

Doerr M., Charami L., Tsoulouha E., «Terminology loose ends: natural processes»

Goulis H., Tzedopoulos G., «Terminology loose ends: sociopolitical processes»

Sinigaglia E., «Terminology loose ends: fictional/mythological/supernatural entities»

Sinigaglia E., «Terminology loose ends: rituals»

Sinigaglia E., «Terminology loose ends: ability/competence»

Georgis C., «Connecting thesauri to the BBT»

Goulis H., «Advocating for the use of the BBT in order to expand its user base»

Φωτογραφίες από την εκδήλωση