Η μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Αποτελεί μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην έρευνα για τις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα και μία επισκόπηση των φορέων τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και του επίπεδου της τεχνογνωσίας τους. Τεκμηριώνει την ανάγκη για δημιουργία εθνικής υποδομής για την έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως προκύπτει από τις σχετικές προτάσεις της ερευνητικής κοινότητας και από το επίπεδο της σχετικής τεχνογνωσίας στη χώρα. Τέλος, η μελέτη προτείνει ένα πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της εθνικής υποδομής.

Διαβάστε από τη βιβλιοθήκη

Ερωτηματολόγιο: Αντιλήψεις της κοινότητας των Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα.