Πρωτοβουλία για δημιουργία Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής.

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου.