Πρόσκληση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την επιστολή μας αυτή ζητούμε τη συνδρομή σας, μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, στο πλαίσιο έρευνας με στόχο την καταγραφή της κατάστασης σχετικά με τις ερευνητικές υποδομές και δραστηριότητες στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιείται από το δίκτυο ΔΥΑΣ στο οποίο ανατέθηκε η μελέτη από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας εν όψει του προγραμματισμού δημιουργίας ψηφιακών υποδομών για την έρευνα στην Ελλάδα.

Το ΔΥΑΣ (Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες) είναι δίκτυο φορέων που συγκροτήθηκε για να εξασφαλίσει τη σύνδεση της έρευνας στη χώρα με τη σχετική ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της σχεδιαζόμενης ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH είναι να παρέχει στους ερευνητές συνολική ηλεκτρονική υπηρεσία. Συγκεκριμένα:

–          πρόσβαση στα ψηφιακά αντικείμενα,

–          διάθεση εργαλείων επεξεργασίας επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους ερευνητές και

–          δυνατότητα σύνταξης και δημοσίευσης μελετών.

Το DARIAH θα εξασφαλίζει μακροχρόνια πρόσβαση και διατήρηση ερευνητικών δεδομένων και υλικού σε ψηφιακό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο,

–          θα ενοποιήσει πρωτοβουλίες εθνικών υποδομών, στις χώρες όπου τέτοιες υποδομές έχουν αναπτυχθεί και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία τους στις χώρες όπου δεν υπάρχουν

–          θα παράσχει χώρο επικοινωνίας και συνεργασίας των ερευνητών

–          θα εξασφαλίσει χώρο πειραματισμών και καινοτομίας

–          θα αναλαμβάνει εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στην παρούσα προπαρασκευαστική φάση του DARIAH μετέχουν 14 φορείς από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Από την Ελλάδα μετέχουν η Ακαδημία Αθηνών και η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Για περισσότερες πληροφορίες για το DARIAH και για τις ουσιαστικές υπηρεσίες που προσφέρει στην έρευνα δείτε το http://www.dariah.eu.

Το δίκτυο ΔΥΑΣ εξάλλου αποτελείται από τους εξής φορείς: Ακαδημία Αθηνών (συντονιστής), Ε.Κ. Αθηνά, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το δίκτυο προβλέπεται να διευρυνθεί με την προσθήκη και άλλων μελών.

Το έργο του δικτύου αφορά πρώτον τους φορείς, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών (ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς και φορείς τεχνολογίας). Προς αυτούς προτείνει τη συμμετοχή στο συγκροτούμενο δίκτυο. Δεύτερον, αφορά την ερευνητική κοινότητα, τους χρήστες δηλαδή των υπηρεσιών αυτών. Από αυτούς το έργο συγκροτεί την κοινότητα η οποία θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ελληνικού δικτύου και της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής.

Η συλλογική αυτή προσπάθεια είναι ύψιστης σημασίας για τους ερευνητές και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών καθώς αφενός θα συνδέσει το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας με την ευρωπαϊκή έρευνα, αφετέρου θα συμβάλει καθοριστικά στην ουσιαστική σύνδεση των ελληνικών ερευνητικών πρωτοβουλιών με εκείνες της υπόλοιπης Ευρώπης. Από την ευστοχία και την πληρότητα της μελέτης που πραγματοποιείται στο παρόν στάδιο θα εξαρτηθεί εν πολλοίς το μέγεθος και η μορφή της κρατικής στήριξης για τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών που θα υποστηρίζουν τη διεξαγωγή της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές. Το σύνολο των τεχνολογικών, φυσικών και κοινωνικών επιστημών διεκδικούν αντίστοιχη στήριξη.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το ΔΥΑΣ θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση της έρευνας στην Ελλάδα στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, θα τεκμηριώσει το εύρος της ενδιαφερόμενης κοινότητας των ερευνητών και θα εισηγηθεί στην πολιτεία να υποστηρίξει τη λειτουργία ενός παρόμοιου δικτύου και τη σύνδεσή του με την ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή.

Για το λόγο αυτό το ΔΥΑΣ απευθύνεται προς τους ερευνητές και τους υπευθύνους των φορέων που υπηρετούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τον πολιτισμό (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς, φορείς διαχείρισης πολιτιστικού αποθέματος, επιστημονικές εταιρείες) και τους παρακαλεί να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη διεύθυνση: http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dDZRVUtldjNnY0t1czg2Wl82TmJvN3c6MQ#gid=0

Η συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα θα βοηθήσει τους συντάκτες της μελέτης να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή εικόνα για την κατάσταση της έρευνας στην Ελλάδα, και θα καταδείξει τη δυναμικότητα και το υψηλό επίπεδο του επιτελούμενου επιστημονικού έργου, βασικές προϋποθέσεις στην προσπάθεια του δικτύου να εξασφαλίσει την κρατική στήριξη στο στόχο της σύνδεσης με το ευρωπαϊκό ερευνητικό περιβάλλον μέσω της συμμετοχής στο DARIAH.

Η σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας είναι η πρώτη φάση του έργου. Θα ακολουθήσουν και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Ωστόσο, επειδή οι προθεσμίες που έχουν τεθεί από τη ΓΓΕΤ ειδικά για τη σύνταξη της μελέτης είναι ασφυκτικές, παρακαλούμε να έχουμε τις απαντήσεις σας το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου 2010.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την πρόθυμη ανταπόκρισή σας.

Εκ μέρους του ΔΥΑΣ

Ελένη Κατσιαδάκη

Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης

της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού

της Ακαδημίας Αθηνών

Αναγνωστοπούλου 14, 10673 Αθήνα

Τηλ. +30 2103664603

e-mail: hkatsiad@academyofathens.gr

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη:

Κατσιαδάκη Ε., “ΔΥΑΣ_Χρησιμότητα του DARIAH