Στο σύγχρονο περιβάλλον της αλματώδους ανάπτυξης και της ταχύτατης διασύνδεσης των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στο πλαίσιο των Digital Humanities, η Ελλάδα συμμετέχει δυναμικά σε μεγάλες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές, όπως είναι το DARIAH-EU (DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, το ελληνικό μέλος) και το PARTHENOS-EU. Στο δίκτυο του DARIAH-EU, το ελληνικό δίκτυο ΔΥΑΣ αποτελεί την πρώτη διευρυμένη ελληνική προσπάθεια στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, που με υπολογιστικές μεθόδους υποστηρίζει την ψηφιακή έρευνα καθώς και την εκπαίδευση σε μεθόδους ψηφιακής έρευνας. Από την άλλη οι εταίροι του PARTHENOS συνεργάζονται στενά για την τεχνική ανάπτυξη, την τυποποίηση και τη χάραξη πολιτικής, καθώς και για δραστηριότητες διάχυσης της γνώσης σχετικά με ψηφιακές μεθόδους και εργαλεία που απευθύνονται στις διάφορες ερευνητικές κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων έχουν δημιουργηθεί τα Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών, καθώς και Πολυθεματικοί Πολύγλωσσοι Θησαυροί Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών.

Τα Μητρώα Πόρων προσφέρουν στον χρήστη τη δυνατότητα να αναζητήσει πληροφορίες τόσο για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, όσο και για τις συλλογές, φυσικές και ψηφιακές, που κατέχουν ή διαχειρίζονται. Οι χρήστες του εργαλείου αξιοποιούν την προσφερόμενη τεχνογνωσία και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους για την πρόσβαση στις συλλογές, την αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνάς τους ή και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το μητρώο είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα μεταδεδομένων και κωδικοποίησης προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες αναπαράστασης και αναζήτησης της πληροφορίας.

Παράλληλα, αναπτύσσονται πολυθεματικοί θησαυροί βάσει του συστήματος διαχείρισης θησαυρών THEMAS, ενός διαδικτυακού συστήματος ανοικτού κώδικα για την δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση πολυθεματικών, πολύγλωσσων θησαυρών που ανέπτυξε το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος περιλαμβάνουν: επεξεργασία και διαχείριση σημασιολογικών σχέσεων των όρων των θησαυρών, δυνατότητα εύκολης πλοήγησης ανάμεσα σε διασυνδεδεμένους όρους, εκτεταμένες δυνατότητες αναζήτησης, δυνατότητες πολλαπλής παρουσίασης των όρων και του περιβάλλοντος τους κ.α. Οι θησαυροί έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε γνωστικού πεδίου, καθώς στο πλαίσιο του συστήματος προσαρμόζονται και διασυνδέονται λειτουργικά οντολογίες από όλους τους κλάδους των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και εξαρτώνται ιεραρχικά από ένα μετα-θησαυρό εννοιών ανώτερου επιπέδου (θεμάτων και ιεραρχιών).