Η μελέτη και δημιουργία μητρώου λογισμικού υπηρεσιών που αφορούν τόσο στη συλλογή των μεταδεδομένων με διαλειτουργικό τρόπο, όσο και στην σημασιολογική αναζήτηση και απάντηση στα επερωτήματα των χρηστών αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ.

Κατά την δράση αυτή εκπονήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες:

Συστήματα αντιστοίχισης μεταδεδομένων, συλλογής και διαλειτουργικής διαχείρισης του περιεχομένου

Περιγράφονται τα βασικά σχήματα μεταδεδομένων και οι οντολογίες που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των δεδομένων των παρόχων περιεχομένου, καθώς και το κοινό μοντέλο που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της Europeana και στο οποίο αντιστοιχίζονται όλα τα ετερογενή σχήματα μεταδεδομένων των παρόχων περιεχομένου. Επικεντρώνεται στη συλλογή και διαχείριση των μεταδεδομένων, που περιγράφουν πολιτιστικά τεκμήρια από τους παρόχους περιεχομένου, με διαλειτουργικό τρόπο, με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών σημασιολογικής αναζήτησης και απάντησης στα επερωτήματα των χρηστών.

Τεχνολογίες και πλατφόρμες σημασιολογικής αναπαράστασης της γνώσης στην απάντηση των επερωτημάτων

Εξετάζεται ένα σύνολο θεωρητικών ζητημάτων, τεχνολογιών και συστημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο της σημασιολογικής αναπαράστασης γνώσης και δεδομένων.

Σημασιολογικός εμπλουτισμός των μεταδεδομένων με χρήση πολυμεσικών πληροφοριών και συνδεδεμένων δεδομένων

Περιγράφεται η μεθοδολογία και οι αλγόριθμοι που επιτρέπουν τον σημασιολογικό εμπλουτισμό των μεταδεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου με ταυτόχρονη ανάλυση πολυμεσικών πληροφοριών, κυρίως οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού, για την απάντηση επερωτημάτων των χρηστών, όπως και χρήση συνδεδεμένων δεδομένων.

Αναφέρεται στη χρήση σημασιολογικής αναπαράστασης γνώσης για την απάντηση επερωτημάτων σε ψηφιακές βιβλιοθήκες που περιλαμβάνουν και πολυμεσικό περιεχόμενο. Σκοπός του είναι να παρουσιάσει την αιχμή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη συστημάτων που προσφέρουν αποτελεσματική αναζήτηση και πρόσβαση στο περιεχόμενο ψηφιακών βιβλιοθηκών, κειμενικό και οπτικό, συνδυάζοντας σημασιολογική ανάλυση των μεταδεδομένων περιγραφής του περιεχομένου αυτού με τεχνικές μηχανικής μάθησης που εφαρμόζονται στο οπτικό τμήμα του περιεχομένου.

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη:

Συστήματα αντιστοίχισης μεταδεδομένων, συλλογής και διαλειτουργικής διαχείρισης του περιεχομένου – ΠΑ.1.4.ΕΠΙΣΕΥ.1

Τεχνολογίες και πλατφόρμες σημασιολογικής αναπαράστασης της γνώσης στην απάντηση των επερωτημάτων – ΠΑ.1.4.ΕΠΙΣΕΥ.2

Σημασιολογικός εμπλουτισμός των μεταδεδομένων με χρήση πολυμεσικών πληροφοριών και συνδεδεμένων δεδομένων – ΠΑ.1.4.ΕΠΙΣΕΥ.3