Ένας υπερκείμενος μεταθησαυρός για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Στόχος του είναι να ορίσει τiς έννοιες ανώτατου επιπέδου (θέματα και ιεραρχίες) που θα αποτελέσουν κοινή βάση για τη δόμηση θησαυρών σε μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για αντικειμενικότητα και διεπιστημονικότητα.

Δημιουργήθηκε από την ομάδα Thesaurus Maintenance Working Group, VCC3, DARIAH EU

Υποστηρίζεται από την Ακαδημία Αθηνών και το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΠΠ-ΙΤΕ)

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη:

Αφίσα: The Backbone Thesaurus User stories. Benefits from joining the thesaurus federation (poster).

Δείτε από το youtube:

TMWG, BBT User stories. Benefits from joining the thesaurus.