Η υπηρεσία διαχείρισης ομοσπονδίας θησαυρών δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών 4 «Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών πόρων στις ανθρωπιστικές επιστήμες» της πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ «5002738»

Σκοπός του συστήματος είναι η ολοκλήρωση της διασύνδεσης τοπικών θησαυρών με τον μέτα-θησαυρό BBT και η διαδικτυακή πλοήγηση στο περιβάλλον Ομοσπονδίας Τοπικών Θησαυρών.

Η υπηρεσία αυτή υλοποιήθηκε, μέσω της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος ανοιχτού κώδικα για τη διασύνδεση κατανεμημένων θησαυρών Skosmos.