Περιγράφονται τα βασικά σχήματα μεταδεδομένων και οι οντολογίες που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των δεδομένων των παρόχων περιεχομένου, καθώς και το κοινό μοντέλο που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της Europeana και στο οποίο αντιστοιχίζονται όλα τα ετερογενή σχήματα μεταδεδομένων των παρόχων περιεχομένου. Επικεντρώνεται στη συλλογή και διαχείριση των μεταδεδομένων, που περιγράφουν πολιτιστικά τεκμήρια από τους παρόχους περιεχομένου, με διαλειτουργικό τρόπο, με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών σημασιολογικής αναζήτησης και απάντησης στα επερωτήματα των χρηστών.