Εξετάζεται ένα σύνολο θεωρητικών ζητημάτων, τεχνολογιών και συστημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο της σημασιολογικής αναπαράστασης γνώσης και δεδομένων.