Περιγράφεται η μεθοδολογία και οι αλγόριθμοι που επιτρέπουν τον σημασιολογικό εμπλουτισμό των μεταδεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου με ταυτόχρονη ανάλυση πολυμεσικών πληροφοριών, κυρίως οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού, για την απάντηση επερωτημάτων των χρηστών, όπως και χρήση συνδεδεμένων δεδομένων.

Αναφέρεται στη χρήση σημασιολογικής αναπαράστασης γνώσης για την απάντηση επερωτημάτων σε ψηφιακές βιβλιοθήκες που περιλαμβάνουν και πολυμεσικό περιεχόμενο. Σκοπός του είναι να παρουσιάσει την αιχμή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη συστημάτων που προσφέρουν αποτελεσματική αναζήτηση και πρόσβαση στο περιεχόμενο ψηφιακών βιβλιοθηκών, κειμενικό και οπτικό, συνδυάζοντας σημασιολογική ανάλυση των μεταδεδομένων περιγραφής του περιεχομένου αυτού με τεχνικές μηχανικής μάθησης που εφαρμόζονται στο οπτικό τμήμα του περιεχομένου.