Η ελληνική εθνική ψηφιακή υποδομή DARIAH GR/ΔΥΑΣ συγκροτήθηκε στις αρχές του 2009 στο πλαίσιο της αντίστοιχης ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH, η οποία αποτελεί μια από τις ευρωπαϊκές ερευνητικές κοινοπραξίες υποδομής χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της υποδομής.

Η ευρωπαϊκή υποδομή συντονίζει τις εθνικές υποδομές που συγκροτούνται στο πλαίσιό της, προάγει την έρευνα και τη διδασκαλία με ψηφιακά μέσα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες, την ψηφιακή διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος και την προσέγγιση της αντίστοιχης αγοράς. Οι εθνικές υποδομές, 20 σήμερα, αποτελούν συνεργατικά σχήματα δημόσιων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και συνδιαμορφώνουν τη λειτουργία του ευρωπαϊκού σχήματος.

Είναι ένα δίκτυο ανθρώπων, πόρων, μεθόδων, εργαλείων και τεχνολογιών που αναπτύσσεται δυναμικά, λειτουργεί με ψηφιακά εργαλεία ανοικτού κώδικα, προτείνοντας κοινές καλές πρακτικές ψηφιακής ανάπτυξης.

Η ελληνική υποδομή συγκροτείται από ένα δίκτυο-κοινοπραξία έξι ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων διδασκαλίας και έρευνας: την Ακαδημία Αθηνών, την ΑΣΚΤ, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ και το ΙΤΕ. Από το 2017 η υποδομή αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου Απολλωνίς, με συνιστώσα του την αντίστοιχη υποδομή για τη γλωσσική τεχνολογία clarin. Προσφέρει πρόσβαση σε δεδομένα, ορολογία, λογισμικό ανοικτής πρόσβασης, διαλειτουργικά συστήματα και δεδομένα για τη συγκρότηση ενιαίου πληροφοριακού χώρου, ενισχύοντας τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Κορμό του έργου αποτελούν τα μητρώα πόρων και ο θησαυρός των ανθρωπιστικών επιστημών. Αναπτύχθηκε επίσης η θεματική ψηφιακή υποδομή για τη δεκαετία του 1940 με ψηφιακούς πόρους.

Απαραίτητος όρος για την ανάπτυξη της εθνικής υποδομής είναι η βιωσιμότητά της και η εξασφάλιση χρηματοδότησης που της επιτρέπει να εξελίσσεται και να διευρύνει την απήχησή της τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό.