Παρουσίαση των εργασιών ψηφιακής επιμέλειας που υλοποιήθηκαν από το Ε.Κ. Αθηνά για τη δημιουργία συλλογής με μεταδεδομένα τεκμηρίων για τη Δεκαετία 1940 στην πύλη υπηρεσιών και πόρων της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, σε διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε από κοινού το Ε.Κ. Αθηνά και η ΑΑ. Αναφέρθηκε η τρέχουσα εμπειρία για τους χρήστες και οι προκλήσεις του περιεχομένου στην παρούσα τους μορφή, ενώ παρουσιάστηκαν οι ροές εργασιών που ακολουθήσαμε για τον καθαρισμό των μεταδεδομένων, τη δημιουργία κοινού σχήματος τεκμηρίωσης, τη συνάθροιση και ευρετηρίαση των μεταδεδομένων και, τέλος, την παρουσίασή τους στην πύλη της Απολλωνίδας. Σκοπός της ανακοίνωσης ήταν η ενημέρωση των οργανισμών μνήμης (αρχείων, βιβλιοθηκών, μουσείων) που είτε λειτούργησαν ως πάροχοι περιεχομένου για τη δημιουργία της ψηφιακής συλλογής είτε είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.