Παρουσίαση των εργασιών ψηφιακής επιμέλειας που υλοποιήθηκαν από το Ε.Κ. Αθηνά και οδήγησαν στον εμπλουτισμό της πρωτογενούς πληροφορίας των παρόχων περιεχομένου. Έγινε αναφορά στις εργασίες Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας που υλοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων αυτών. Παρουσιάστηκε η οργάνωση της επαυξημένης αυτής πληροφορίας κάτω από ενιαίο εννοιολογικό σχήμα που αναπτύχθηκε από το Ε.Κ. Αθηνά για τον σκοπό αυτό, η εφαρμογή του στα παρεχόμενα δεδομένα της θεματικής της Δεκαετίας 1940, ενώ αναλύθηκαν τα προτερήματα χρήσης της βάσης γνώσης.