Η ανακοίνωση πραγματεύεται την εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων και την ανάπτυξη αντίστοιχων εργαλείων ως πρόκληση για τους ερευνητές της επιστήμης του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών εν γένειˑ διερευνά το αποτύπωμά τους στη θεατρολογική έρευνα και την πανεπιστημιακή διδασκαλία, ιχνηλατώντας τις αλλαγές που επιφέρει στη συγκέντρωση των τεκμηρίων, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και τις νέες δυνατότητες «αφήγησης» και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευναςˑ παρακολουθεί την εξέλιξη από τα πρώτα ψηφιακά εγχειρήματα έως την ποιοτική επεξεργασία και επιμέλεια των δεδομένων, τις ψηφιακές οπτικοποιήσεις, τη διαχείριση και ανάλυση της χωρικής πληροφορίας και την παραγωγή σύνθετων ψηφιακών εκδόσεων, με στόχο την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.