Ο επισημειωτής γενικών αναφορών επιτρέπει την επισημείωση κειμενικών δεδομένων με όρους του λεξιλογίου που παρέχει η βάση γνώσης Wikipedia. Ο επισημειωτής εντοπίζει τα κύρια ονόματα που εμφανίζονται στο κείμενο και υλοποιώντας μια λειτουργία αποσαφήνισης προσπαθεί να τους συνδέσει με τους σχετικότερους, με βάση κατάλληλες μετρικές, όρους της Wikipedia.
Ο επισημειωτής παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας REST, η οποία δέχεται ως είσοδο τμήματα κειμένου και επιστρέφει ένα σύνολο με τους όρους της Wikipedia που εντοπίστηκαν συνοδευόμενους από έναν βαθμό εμπιστοσύνης.

Περιγραφή
GEEK implements a REST service for linking free text to relevant Wikipedia resources.

Τεχνικές
Named Entity Recognition > Enrichment-Annotation; Analysis-Content Analysis