Η Οντολογία Μεθόδων NeDiMAH (NeDiMAH Methods Ontology – NeMO) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οντολογικό μοντέλο της ερευνητικής πρακτικής στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες που ανέπτυξε η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας μέσα στο πλαίσιο του Ερευνητικού Δικτύου NeDiMAH.

Το NeMO είναι μια οντολογία συμβατή με το CIDOC CRM, η οποία θέτει με άμεσο τρόπο το ζήτημα της αλληλεπίδρασης μεταξύ παραγόντων που εμπλέκονται στην ερευνητική διαδικασία όπως το δρον υποκείμενο (υποκείμενα και σκοποί), οι διαδικασίες (δραστηριότητες και μέθοδοι) και οι πόροι (πληροφοριακοί πόροι, εργαλεία, έννοιες). Στηρίζεται στα αποτελέσματα εκτεταμένων εμπειρικών ερευνών και μοντελοποίησης των ερευνητικών πρακτικών που ανέλαβε η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας στο πλαίσιο των έργων DARIAH, EHRI και Europeana Cloud.

Η διαδικτυακή υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα πλοήγησης μεταξύ των εννοιών σε συνδυασμό με κειμενικούς ορισμούς, επιλεκτική πρόσβαση στα στοιχεία της οντολογίας, παραδείγματα, μελέτες χρήσης και παρουσιάσεις σε πίνακες των αντιστοιχίσεων από τις ταξινομίες του DH Commons, του Oxford ICT και τουTaDiRAH προς το NeMO. Το NeMO επιτρέπει τον συνδυασμό στοιχείων τεκμηρίωσης των ερευνητικών πρακτικών από διαφορετικές οπτικές και τη χρήση διαφορετικών λεξιλογίων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ενδιάμεσο σχήμα για την ενσωμάτωση της πληροφορίας. Επιπλέον παρέχονται περιορισμένες λειτουργίες επιμέλειας σε πιστοποιημένους χρήστες για την επεξεργασία και την συντήρηση του NeMO.

Η συντήρηση και η περεταίρω ανάπτυξη του NeMO θα πραγματοποιγηθεί από την Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας μέσα στο πλαίσιο του DARIAH-GR και θα αποτελέσει συμβολή στο DARIAH-EU.

Διαβάστε περισσότερα.