Ο επισημειωτής γεωγραφικών αναφορών επιτρέπει την επισημείωση πεδίων μεταδεδομένων που φέρουν γεωγραφικούς χωρικούς χαρακτηρισμούς με βάση το λεξιλόγιο που παρέχει η βάση γνώσης Geonames. Για την παραγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων ο επισημειωτής αξιοποιεί την ιεραρχική δόμηση των γεωγραφικών περιοχών που παρέχει η Geonames με βάση τις διοικητικές περιφέρειες κάθε χώρας, ώστε οι γενικότερες γεωγραφικές αναφορές να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του όρου με τον οποίο θα αντιστοιχιστούν οι ειδικότερες αναφορές.
Ο επισημειωτής παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας REST, η οποία δέχεται ως είσοδο τα σχετικά κειμενικά πεδία και επιστρέφει ένα σύνολο με τους όρους της βάση γνώσης Geonames που εντοπίστηκαν.

Τεχνικές: Named Entity Recognition > Enrichment-Annotation; Analysis-Content Analysis