Η εφαρμογή σημασιολογικού δικτύου συγκεντρώνει σε μια πλατφόρμα το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στο παρόν παραδοτέο ώστε να διευκολύνει την ολοκληρωμένη παραγωγή, εμπλουτισμό και δημοσίευση συνόλων δεδομένων RDF. Μέσω των κατάλληλων διεπαφών χρήση πραγματοποιείται η εισαγωγή των δεδομένων, μέσω της εκτέλεσης αρχείων D2RML, και ο εμπλουτισμός των δεδομένων, μέσω της εκτέλεσης ενός ή περισσότερων επισημειωτών επί συγκεκριμένων πεδίων των δεδομένων. Τέλος το παραγόμενο σύνολο δεδομένων RDF δημοσιεύεται σε μια αποθήκη τριάδων RDF, όπου ο χρήστης μπορεί εύκολα να πραγματοποιήσει αναζητήσεις με χρήση όρων των σχετικών λεξιλογίων που έχουν εισαχθεί στην πλατφόρμα και με βάση τα οποία έχει γίνει ο εμπλουτισμός. Για τη διευκόλυνση των αναζητήσεων τα λεξιλόγια των λεξικών ευρετηριάζονται.

Η εφαρμογή σημασιολογικού δικτύου αξιοποιήθηκε για την παραγωγή μιας εμπλουτισμένης βάση γνώσης RDF με δεδομένα διαφόρων φορέων που σχετίζονται με τη δεκαετία του 1940 στην Ελλάδα.

Περιγραφή
Semantic Network is a web application that provides semantic search services over a knowledge base with content related to the historical period of the 1940s in Greece.

Τεχνικές
Information Retrieval > Analysis-Content Analysis, Linked open data > Enrichment-Annotation; Dissemination-Publishing