Ο επισημειωτής αναφορών βάσει θησαυρού inKnowledge επιτρέπει την επισημείωση κειμενικών δεδομένων με όρους ενός συγκεκριμένου λεξικού SKOS. Ο επισημειωτής εντοπίζει τις εμφανίσεις των όρων του παρεχόμενου λεξικού σε ένα κείμενο και παράγει τις σχετικές επισημειώσεις. Η λειτουργία του στηρίζεται στην αξιοποίηση τεχνικών αποδοτικής απευθείας αναζήτησης κειμενικών όρων σε κείμενα. Ανάλογα με τη γλώσσα του κειμένου και του θησαυρού, ο επισημειωτής μπορεί να αξιοποιεί επιπλέον τεχνικές, όπως για παράδειγμα τη λημματοποίηση, για την βελτίωση των αποτελεσμάτων που παράγει.
Ο επισημειωτής παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας REST, η οποία δέχεται ως είσοδο τμήματα κειμένου και το λεξικό SKOS με το οποίο θα γίνει η επισημείωση και επιστρέφει ένα σύνολο με τους όρους που εντοπίστηκαν.

Περιγραφή
InKnowledge implements a REST service for linking free text metadata to terms of a given SKOS thesaurus.

Τεχνικές
Named Entity Recognition > Enrichment-Annotation; Analysis-Content Analysis