Ο κατασκευαστής χώρου ερωτημάτων CQSpace, δεδομένης μιας βάσης γνώσης, δηλαδή μιας οντολογίας, και ενός συνόλου στιγμιοτύπων της οντολογίας, υπολογίζει όλα τα δυνατά συζευκτικά ερωτήματα δενδρικής μορφής που μπορούν να διατυπωθούν με όρους της οντολογίας και έχουν απαντήσεις στη συγκεκριμένη βάση γνώσης. Τα ερωτήματα που κατασκευάζονται δομούνται σε έναν γράφο που επιτρέπει τη σταδιακή εξειδίκευση ενός ερωτήματος από το γενικότερο προς το ειδικότερο.
Παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας REST, η οποία δέχεται ως είσοδο τη βάση γνώσης και επιστρέφει τον παραγόμενο γράφο, όπου οι κόμβοι είναι τα ερωτήματα που κατασκευάστηκαν μαζί με τις απαντήσεις τους, και οι απόγονοι κάθε κόμβου είναι τα πιο εξειδικευμένα ερωτήματα.

Περιγραφή
CQSpace implements a REST service that computes the conjunctive query space graph for a given knowledge base, by partially ordering the queries with respect to their answer sets using the set containment relation.

Τεχνικές
Searching