Στο πλαίσιο του έργου της ερευνητικής υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία, η Ακαδημία Αθηνών και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών καταρτίζουν μητρώο ερευνητών των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών. Στόχος του είναι η ενθάρρυνση δράσεων δικτύωσης και πληροφόρησης για τη διευκόλυνση των ερευνητών στην άσκηση του έργου τους.

Μέλη του μητρώου έχουν τη δυνατότητα να γίνουν οι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από πανεπιστημιακό τμήμα ή εναλλακτικά οι εγγεγραμμένοι σε αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα.

Για την επίτευξη του σκοπού του μητρώου επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υπηρεσιών της πλατφόρμας του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Open Researcher and Contributor ID, γνωστού ως ORCID προς όφελος των Ελλήνων ερευνητών των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών.

Το μητρώο ερευνητών ORCAH αποτελεί μια υπηρεσία του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, προσφέρεται μέσα από τον ιστότοπο ΔΥΑΣ και σε πρώτη φάση προβάλλει τα εξής στοιχεία:

  • Όνομα Επώνυμο (στα ελληνικά)
  • Όνομα Επώνυμο (στα αγγλικά)
  • Ερευνητικό/ά ενδιαφέρον/τα
  • Αριθμός ORCID

Μελλοντικά το μητρώο θα εμπλουτιστεί και με άλλες λειτουργικότητες, για τις οποίες θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.