Η δημιουργία του συστήματος αυτού βασίστηκε σε προϋπάρχουσα υποδομή, η οποία στα πλαίσια του έργου DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ  μετατράπηκε σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε ώστε να καλύψει τις ανάγκες τεκμηρίωσης και διαχείρισης μουσειακών αντικειμένων παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφοριακές δομές και λειτουργίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες καλές πρακτικές και διεθνή πρότυπα.

Το πληροφοριακό σύστημα «SYNTHESISmuseum» που εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου αυτού, αποτελεί ένα σύστημα επιστημονικής και διαχειριστικής τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων. Υποστηρίζει ένα αρκετά γενικό και ευέλικτο μοντέλο διαδικασιών τεκμηρίωσης, παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας μέσα από το διαδίκτυο ειδικά διαμορφωμένου για την περιγραφή της γνώσης για αντικείμενα πολιτισμού π.χ. μουσειακά αντικείμενα και συλλογές, έργα τέχνης κά και για όλων των ειδών τις προσβάσεις π.χ. διοικητική, επιστημονική κα. Είναι πολύγλωσσο και προβλέπει την ανταλλαγή δεδομένων σε XML με τα διάφορα συστήματα που απασχολούνται με ψηφιοποίηση, παρουσιάσεις στο διαδίκτυο κα. Η χρήση της XML για ανταλλαγή δεδομένων προσφέρει εγκυρότητα στις πληροφορίες και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ο κώδικας του συστήματος αυτού βρίσκεται στο GitHub.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο Synthesis | ISL.

Δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής (ΚΠΠ), Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΠΣ), Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)