Στο πλαίσιο του έργου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η Ακαδημία Αθηνών συντάσσει μελέτη για τη δημιουργία θεματικής ερευνητικής υποδομής με αντικείμενο την Ελληνική Επανάσταση.

Ο πρώτος στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Η διάδοση των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών έχει συμβάλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθόδων και εφαρμογών που καθιστούν εφικτή την αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου για ερευνητικούς ή και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον, μέσα από υπηρεσίες νέφους, παρέχεται η δυνατότητα για την ευόδωση ευρύτερων συνεργασιών στο πλαίσιο της ερευνητικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, ένα συνεργατικό ερευνητικό περιβάλλον αυτής της μορφής διευκολύνει τη σύμπραξη ερευνητών διαφόρων ειδικοτήτων και διαφόρων φορέων στο ίδιο ερευνητικό αντικείμενο.

Παράλληλα, οι νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις αποτελούν πρόκληση για την ανανέωση της προβληματικής για το ίδιο το ερευνητικό αντικείμενο. Η προβληματική αυτή διευκολύνεται μεν από τις νέες τεχνολογικές και μεθοδολογικές συνθήκες, αλλά δεν μπορεί να διέπεται από επιστημονικό αγνωστικισμό. Η ανανέωση της προβληματικής σχετίζεται όχι μόνο με τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία στη διερεύνηση των πηγών, αλλά και με τα ερωτήματα με τα οποία ο ιστορικός προσεγγίζει κάθε φορά το παρελθόν. Ειδικότερα όσον αφορά το θέμα της Ελληνικής Επανάστασης, η ανανέωση των σχετικών σπουδών σχετίζεται και με το επετειακό ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει για τις ιστορικές σπουδές η συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη του πολέμου της ελληνικής ανεξαρτησίας. Ο προβληματισμός που αναπτύσσεται με αφορμή την πληθώρα των ερευνών και των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια θα ενσωματωθεί στις προδιαγραφές της εν λόγω θεματικής υποδομής. Δεν μπορεί ωστόσο, μέσα στη λογική της “επετειακής” επιστροφής στις ιδεολογικές ρίζες και κατευθύνσεις της Επανάστασης, να μην απασχολήσουν την υποδομή η διττή προσέγγιση της Επανάστασης ως διαδικασίας απελευθέρωσης και δημιουργίας κρατικών θεσμών, κυρίαρχα φαινόμενα όπως είναι οι πολιτιστικές και κοινωνικές αντιθέσεις που χαρακτήρισαν την επαναστατική περίοδο ή οι νεωτερικές έννοιες που αναφάνηκαν, όπως ο δυτικός προσανατολισμός, το αντιπροσωπευτικό πολίτευμα και το κράτος δικαίου.

Ο τρόπος με τον οποίο προτείνεται να συνδυαστούν με επιτυχία οι δύο αυτοί στόχοι αποτελεί το αντικείμενο της σχεδιαζόμενης μελέτης.

Στη μελέτη θα διερευνηθούν οι ανάγκες των χρηστών, η ωριμότητα και ποιότητα των ψηφιακών πόρων, καθώς και οι λειτουργικές, τεχνολογικές και οργανωτικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της υποδομής.

Για τη διερεύνηση των αναγκών των χρηστών, απευθυνόμαστε στην ερευνητική κοινότητα με την παράκληση να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον σύνδεσμο. Οι απαντήσεις θα αποτελέσουν απαραίτητο οδηγό για τη σύνταξη της μελέτης.

Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όσες περισσότερες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μπορείτε και να το υποβάλετε μέχρι τις 3 Μαΐου 2020.