Οι υποδομές που προωθούν τη χρήση ψηφιακών μέσων στην έρευνα διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στον μετασχηματισμό των ερευνητικών πρακτικών στη νέα ψηφιακή εποχή. Η εθνική υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και οι ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές DARIAH και CLARIN, με τις οποίες η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ συνδέεται, προωθούν αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αντίστοιχα. 

Η πρόσφατη πανδημία, με τους περιορισμούς που επέβαλε, δημιούργησε νέες ανάγκες στην έρευνα και στη διδασκαλία των Ανθρωπιστικών Επιστημών, εισήγαγε νέους τρόπους εργασίας και διάδρασης, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και αναδεικνύοντας τα κενά που υπάρχουν. 

Σε αυτό το αναδυόμενο τοπίο, το έργο Ψηφιακό Τοπίο επιχειρεί να εντοπίσει και να αναλύσει τις τρέχουσες τάσεις στις ψηφιακές ερευνητικές πρακτικές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα και τον αντίκτυπο της πανδημίας σε αυτές Παράλληλα, βασικός στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τη διείσδυση και την εμπέδωση των ψηφιακών πρακτικών αξιοποιώντας υπηρεσίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και της συνεργασίας της με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN. 

Η συλλογή της πληροφορίας θα γίνει με τη χρήση ερωτηματολογίου και ομάδων εστίασης (focus groups), ενώ η ανάλυση των δεδομένων θα αξιοποιηθεί και στον σχεδιασμό της επόμενης φάσης της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, διασφαλίζοντας ότι οι παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας. 

 Επίσης, θα αναπτυχθεί με μορφή οντολογίας η σημασιολογική παράσταση των διαδικασιών ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και θα μοντελοποιηθούν ροές εργασιών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγοί. 

Εξάλλου, για την προώθηση της χρήσης ψηφιακών μεθόδων, εργαλείων και πρακτικών κατά την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις για διαφορετικές κοινότητες, ενώ όλοι οι πόροι θα διατεθούν διαδικτυακά. Τέλος, το έργο θα εξασφαλίσει την αδιάλειπτη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN. 

Το ερευνητικό έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN» 
(Αριθμός Έργου: 07982)