Το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Δημικρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Παρατηρητήριο για την Ελληνική Επανάσταση» διοργάνωσε την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19.00 – 20.00 συνάντηση εργασίας (reading group) με θέμα Δημόσια Ιστορία και Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Ομιλητής: Γιώργος Τζεδόπουλος, Διδάκτορα Νεότερης Ιστορίας, συνεργάτη του Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Συζητητής: Ηλίας Στουραΐτης, Μεταδιδάκτορας ΔΠΘ

Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν να συζητηθεί πώς η Δημόσια Ιστορία σχετίζεται με τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τόσο ως αντικείμενο της ιστοριογραφικής ανάλυσης όσο και ως μεθοδολογική πρόταση για την ανάδυση μιας ευρύτερα προσβάσιμης ψηφιακής ιστορίας.

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε σε δύο σημεία: Πρώτον, στη νέα δυναμική που έχει προσλάβει η δημόσια ιστορία από την ανάδυση της ψηφιακής κουλτούρας, με βάση κάποια παραδείγματα από την εικονογραφία της επανάστασης του 1821, και, δεύτερον, στην εκπόνηση μεθόδων και προγραμμάτων ψηφιακής ιστορίας στο ευρύτερο πλαίσιο των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Ως προς το τελευταίο σημείο, τονίστηκε πως η ψηφιακή ιστορία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξακτίνωση της ιστορικής γνώσης σε ένα κοινό ευρύτερο από εκείνο της επαγγελματικής ιστοριογραφίας, και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας δημόσιας ιστορικής κουλτούρας με έμφαση στην κριτική σκέψη και τον αναστοχασμό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θίχτηκαν ζητήματα οργάνωσης και μεθοδολογικής επεξεργασίας έργων και προγραμμάτων ψηφιακής ιστορίας. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η αξιολόγηση και χρήση συγκεκριμένων εργαλείων έρευνας, και κυρίως το καίριο αίτημα διαμόρφωσης μιας κοινής γλώσσας μεταξύ ιστορικών και επιστημόνων της πληροφορίας.