Η ομάδα επικέντρωσης με βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους και επιστήμονες της πληροφορίας, έχει στόχο να συμπληρώσει, διασταυρώσει και επαληθεύσει ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας σχετικά με τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις των συμμετεχόντων ως προς τη χρήση, τη χρηστικότητα, και την αποτελεσματικότητα ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων που είτε χρησιμοποίησαν, είτε ανέπτυξαν, είτε παραμετροποίησαν στο πλαίσιο των εργασιών τους, με έμφαση στις ανάγκες των ερευνητών των Ανθρωπιστικών Επιστημών που κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν.

Ακολουθούν τα ερωτήματα πουν τέθηκαν κατά την συνάντηση:

  • Ε1: Icebreaker (TBD)
  • E2: Σύντομη περιγραφή ενός ατομικού ή ομαδικού ερευνητικού έργου στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στο οποίο συμμετείχατε ή παρακολουθήσατε (μη προετοιμασμένη ερώτηση)
  • Ε3: Ποιες ψηφιακές μέθοδοι και ποια εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν/αναπτύχθηκαν/παραμετροποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών;
  • Ε4: Ποιές ανάγκες κληθήκατε να αντιμετωπίσετε προκειμένου να εξυπηρετηθούν/υποστηριχθούν οι ερευνητές των Αθρωπιστικών Επιστημών;
  • Ε4: Σε ποιες φάσεις και για ποιο σκοπό κάθε φορά;
  • Ε5: Ποια ήταν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά τη χρήση τους και γιατί;
  • Ε6: Κατά τη συνεργασία σας με ειδικούς από το πεδίο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, εντοπίσατε κάποια προτίμηση ή κάποια δυσκολία ως προς τις ψηφιακές μεθόδους και τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται εν γένει; Πώς το εξηγείτε;
  • Ε7: Προτάσεις βελτίωσης ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε έργα σαν αυτό που μας περιγράψατε. Τί θα κάνατε διαφορετικά εάν ξανακάνατε το έργο;